Zobacz aktualnie dostępne profile! OnLine 82.
Regulamin serwisu www.xlaski.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem i Operatorem serwisu www.xlaski.pl jest All Connect Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-511), ul. Bielawska 6/9 (zwana dalej Administartorem).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu.
 3. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.xlaski.pl/home/regulamin

II. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG
 1. Celem serwisu jest pośrednictwo w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług o charakterze towarzyskim pomiędzy Użytkownikami serwisu a Moderatorem profilu.
 2. Użytkownikiem serwisu i Moderatorem profilu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Do korzystania z serwisu niezbędne jest przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Javascript.
 4. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Moderatorem, konieczne jest wykonanie przez Użytkownika połączenia telefonicznego do wybranego przez siebie Moderatora profilu bądź wysłanie smsa do wybranego przez siebie Moderatora profilu. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Moderatora profilu poprzez telefoniczne połączenie się przez Moderatora profilu z Użytkownikiem bądź otrzymanie smsa od Użytkownika skierowanego do Moderatora profilu. Administrator nie jest stroną umowy o której mowa w zdaniu poprzednim oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej wykonanie przez którąkolwiek ze stron.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników/Moderatorów profilu.
III. Rejestracja
 1. Warunkiem korzystania z serwisu dla moderatorów jest dokonanie Rejestracji.
 2. Formularz Rejestracyjny są dostępne pod adresem www.polkionline.pl/rejestracja_polki dla Moderatorów profilu.
 3. Moderator profilu ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji.
 4. Moderator profilu oświadcza, że podane przez niego dane:
  • są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd;
  • nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
 5. Dane osobowe Moderatorów profili będą przetwarzane w celach związanych z nabyciem dostępu do Serwisu i korzystaniem z niego.
 6. Moderatorowi profilu przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania dostępu do pełnego korzystania z serwisu.
IV. Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i zgodność ze stanem faktycznym danych prezentowanych w serwisie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Moderatorów profilu praw autorskich lub pokrewnych oraz wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.
 3. W przypadku uzyskania przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Moderatora profilu i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Moderatora profilu o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bez ostrzeżenia lub do tymczasowego bądź całkowitego zaprzestania publikacji oferty.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność Moderatora profiu
 1. Moderatorem profilu może zostać osoba która ukończyła 18 lat i nie była karana.
 2. Warunkiem świadczenia przez Moderatorów profili usług o charakterze towarzyskim jest zawarcie z Administratorem umowy.
 3. Moderator profilu nie może oferować usług, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawne lub prawa osób trzecich. Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 4. Moderator profilu nie może przekazywać Użytkownikom serwisu prywatnych numerów telefonów, jak również nie może umawiać się z Użytkownikami serwisu na prywatne spotkania w celu świadczenia usługi objętej Serwisem.
 5. Moderator profilu zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki osobiście pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy przez Administratora.
 6. Moderator profilu oświadcza, iż posiada prawa autorskie do materiałów przekazanych Administratorowi w celu publikacji w serwisie.
 7. Administrator uprawniony jest sprawdzić sposób świadczenia usług przez Moderatora profilu na rzecz Użytkowników.
 8. Administrator uprawniony jest do prezentowania oferty Moderatora profilu również na innych platformach internetowych i za pośrednictwem innych wyszukiwarek.
 9. Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Moderatora profilu na rzecz Użytkowników przekazywane jest za pośrednictwem Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia przez Użytkowników, a jest jedynie pośrednikiem przekazującym wynagrodzenie.
 10. Administrator uprawniony jest do potrącenia Moderatorowi profilu kwoty nienależnie pobranego wynagrodzenia z kwoty wynagrodzenia za kolejny okres rozliczeniowy.
 11. W sprawach nie objętych Regulaminem, obowiązują postanowienia umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Moderatorem profilu.

VII. Prawa autorskie
 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Administrator, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez inne osoby (np. Moderatorów profili) celem zamieszczenia ich w serwisie.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne w serwisie, jak również szata graficzna serwisu.

VIII. Reklamacje
 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz płatności można składać na adres siedziby właściciela serwisu: All Connect Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielawska 6/9, 02-511 Warszawa
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 3. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres tech@polkionline.pl.

IX. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Płatności SMS Copyright 1998-2018 © XLaski.pl Regulamin \ Polityka cookies \ Reklamacje SMS \ $$$ Dla Webmasterów $$$
Wszystkie osoby prezentowane w serwisie mają ukończone 18 lat.
Vulnerability Scanner